Buscador avanzado de la tienda

Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo, 54.1/2 : International Journal of Basque Linguistics and Philology

Lakarra Andrinua, Joseba Andoni / Sarasola Errazkin, Ibon

Editorial: Euskal Herriko Unibertsitatea


Año: 2022
ISBN: 0582-6152
Colección: Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo
Descripción
Aurkibidea / Índice: Ohar filologikoak Azkoitiko testu aurkitu berriaz: irakurketa proposamena. On the comparative method, internal reconstruction, and other analytical tools for the reconstruction of the evolution of the Basque language. Notas sobre toponimia de origen romano en Álava, complementarias a la obra "Álava/Araba. Los nombres de nuestros pueblos" (2015) de P . Salaberri. Mikoletaren 1653ko elkarrizketa itzulien espainolezko jatorrizkoez, eta haien (in)dependentzia mailaz jatorrizko hizkuntzaren aldean. Mikoleta eta Sainthillen eskuizkribuen azterketa konparatua. Perpaus erlatiboen balio semantikoa euskal gramatika-azterlanetan. Ezaugarrien kronologiaren garrantzia: -ki-dun indikatiboko NOR-NORI saileko adizkien historia pixka bat. Beste aditz laguntzaile ditrantsitibo bat Gipuzkoa mendebaldean: -ag- erroko formen jatorria eta garapena, William H . Jacobsen’s contribution to Basque accentuation and historical morphology. Historical implications of the Western Basque Tonal Accent (1975).

Productos similares