Argia

LANDAKO GUNEAN KOKAPENA

Artekale 19-22

Ekonomia sozial eraldatzailearen esparruan balioetan oinarritutako eta kazetaritza independentea jorratzen duen komunikazio proiektua da Argia. Analisi eta sakontasunez landutako kazetaritza lana euskarri ezberdinetatik dibulgatzen du: astero aldizkari formatuan, sarean egunkari digital bezala, bideo eta podcastekin multimedia kanaletik... kazetaritza jardunetik proiektu ezberdinek bizia hartu dute, esaterako: Bizi Baratzea, Inor Ez Da Ilegala, Lurra Herriari Deika, ARGIA argitaletxeko kazetaritza liburuak...

http://www.argia.eus

Katalogoa


Sinadurak


Garbiñe Larrea  Artekale 21  /  Argia

2022-12-07
10:30-20:00
Garbiñe Larrea  Artekale 21  /  Argia

2022-12-08
10:30-20:00
Garbiñe Larrea  Artekale 21  /  Argia

2022-12-09
10:30-20:00
Garbiñe Larrea  Artekale 21  /  Argia

2022-12-11
10:30-20:00
Jakoba Errekondo  Artekale 22  /  Argia

2022-12-07
10:30-20:00
Jakoba Errekondo  Artekale 22  /  Argia

2022-12-08
10:30-20:00
Jakoba Errekondo  Artekale 22  /  Argia

2022-12-09
10:30-20:00
Jakoba Errekondo  Artekale 22  /  Argia

2022-12-10
10:30-20:00
Jakoba Errekondo  Artekale 22  /  Argia

2022-12-11
10:30-20:00